• youtube
  • facebook

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 29/11, tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có bài phát biểu chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương !
Thưa các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thưa toàn thể Hội nghị!

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cần làm rõ; BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí thông qua các báo cáo trình tại hội nghị.

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khẳng định sự phát triển vượt trội của tỉnh trong năm 2018 là: cả 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung là 10,6% so với năm 2017; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ đã chiếm 97,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 2,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ; năng suất lúa tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây (61,8 tạ/ha); lũy kế đã có 91,75% số xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 66,12 tỷ USD, trong đó xuất siêu 3,58 tỷ USD; thu ngân sách tăng cao, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% dự toán. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch và hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 gửi Trung ương; đẩy nhanh xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quản lý nhà nước trên các mặt: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đô thị, đất đai, tài chính… được tăng cường; tích cực sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính… Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được chú trọng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, nội chính, tư pháp đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ tỉnh cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, đó là: Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành, lĩnh vực còn thấp. Khiếu kiện về đất đai, khai thác cát sỏi lòng sông trái phép vẫn còn xảy ra. Vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường, rác thải nông thôn, môi trường làng nghề, cụm công nghiệp… còn chưa đáp ứng yêu cầu; nhà vệ sinh trong trường học ở nhiều nơi chưa đảm bảo; công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến nhưng còn chậm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở một số địa phương còn bất cập. Vấn đề quá tải học sinh và tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết triệt để. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là một số địa phương khiếu kiện đông người. Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa thực sự bền vững... Một số mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế… Tất cả những hạn chế, thiếu sót này, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ ra, cần sớm được chỉ đạo khắc phục.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các báo cáo trình tại Hội nghị. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung đó là:

* Thống nhất chủ đề năm 2019 của tỉnh là “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Đây là quyết tâm chính trị rất cao của hệ thống chính trị trong tỉnh cần phấn đấu để tạo được môi trường sống trong lành cho nhân dân.

* Phương hướng chung: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là các Nghị quyết Hội nghị TW khóa XII; các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương. Tăng cường ứng dụng những thành tựu mới của Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tập trung cao cho việc xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, các điểm phức tạp; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, nội chính; đảm bảo an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tiếp tục tạo động lực phát triển phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”.

* 3 lĩnh vực có nhiều bức xúc cần tập trung chỉ đạo:

Thứ nhất, làm sạch môi trường: Tập trung cao cho việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, trước mắt tại các xã, phường, thị trấn, khu vực làng nghề, cụm công nghiệp; các trường học, trong đó:


- Phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn tại các địa phương chưa có khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện xây dựng lò đốt rác thải ở khu dân cư tập trung để giải quyết vấn đề môi trường ngay tại địa phương mình. Tỉnh hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, san lấp và hỗ trợ mua lò đốt rác một lần; huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lựa chọn địa điểm, giải phóng mặt bằng, thu gom, vận chuyển, vận hành, quản lý, thu phí vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương mình.


- Đối với các điểm tập kết rác thải hiện có, nếu cần tiếp tục duy trì thì phải bảo đảm vệ sinh môi trường.


- Phấn đấu 100% các xã, phường có sản xuất nông nghiệp, phát động phong trào thu gom rác thải, phế thải làm sạch ruộng đồng, vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy các kênh mương; phát động và duy trì phong trào làm sạch đường làng, ngõ xóm.


- Duy trì hoạt động hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu xử lý rác thải tập trung cấp tỉnh, cấp huyện (tại Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
- 100% các trường học trên địa bàn tỉnh có nhà vệ sinh chung đảm bảo tiêu chuẩn nhà vệ sinh trường học theo chuẩn Quốc gia.


- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường trong toàn tỉnh. Chú ý các giải pháp: tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân; phân loại rác từ hộ gia đình; thành lập HTX hoặc tổ dịch vụ môi trường; xây dựng cơ chế, chính sách, chế tài xử lý vi phạm; phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia…

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kịp thời giải quyết các điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là những vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; cấm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục những chỉ số thành phần có điểm số thấp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) nhằm tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, tập trung vào 5 lĩnh vực sau:

Một là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giữ vững kỷ luật tài chính – ngân sách; tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch.

Tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp làng nghề, công nghiệp phục vụ cho các ngành chủ lực, tạo ra giá trị gia tăng cao theo chuỗi giá trị; tăng tỷ trọng nội địa hóa trong sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gắn với phát triển đô thị.

Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với quá trình đô thị hóa, mở rộng thị trường khu vực nông thôn. Phát triển ngành du lịch, khai thác, tạo sức lan tỏa thu hút du khách đối với các tuyến, tour du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề… Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu...

Quan tâm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế trang trại, nâng cao giá trị gia tăng trên 1 đơn vị diện tích; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai xây dựng hiệu quả các mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hết năm 2019 có thêm 07 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 95 xã (chiếm 98% tổng số xã) và 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới là huyện Thuận Thành, huyện Lương Tài; chú trọng phát triển, tăng cường công tác quản lý hợp tác xã, phát huy vai trò kinh tế hộ và kinh tế tư nhân. Tích cực triển khai đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, đất đai, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường... Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 gắn với kiến trúc chính quyền điện tử và thành phố thông minh; khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp các đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm như Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, các nút giao: Tây Nam, cầu vượt Đại Phúc, cầu vượt Bồ Sơn thành phố Bắc Ninh, Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh và Nhà văn hóa thiếu nhi tại huyện Gia Bình, Trụ sở các Ban Đảng của tỉnh...

Ba là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Festival “Về miền Quan họ” năm 2019, Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, chú trọng thiết chế văn hóa thể thao ở nông thôn và khu vực có nhiều công nhân khu công nghiệp.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán...

Xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời, hiệu quả các điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Năm là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng: tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra - giám sát, dân vận, nội chính…; thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐ/TW của BCH Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng tất cả các nội dung, công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thành công, tạo sự ổn định, đồng thuận, đoàn kết và phát triển.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sát với yêu cầu thực tiễn; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền tập hợp vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nêu trên, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, các địa phương, đơn vị và từng đồng chí Tỉnh uỷ viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở ngành, địa phương có trách nhiệm bám sát từng nội dung, cụ thể hóa công việc phù hợp, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.       

            
Xin trân trọng cảm ơn!